EESTI KEELE ÕPPEKAVA B1

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri  käskkiri 30.05.2018 nr 1.1-3/18/134 

Täienduskoolitusasutuse nimetus

MINU KEELTEKOOL

 Õppekava nimetus                                                                                                                         Ettevalmistuskursus eesti keele B1-taseme eksamiks koos ametialase keele õppega.

Õppekava koostamise alus                                                                                                           

Euroopa Keeleõppe Raamdokumendiga määratletud keeleoskusnõuded eesti keele B1-tasemele.                                                                                                                                                                                                               Õppekavarühm

„Keeleõpe“                                                                                                                                                                                                                                                        

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides)

Õppe kogumaht  on 440 akadeemilist tundi, millest 300 on kontakttundi ning 140 tundi iseseisvat tööd.

Maksumus : 2500€

Koolituse algus: esimesel võimalusel ( min. 5 õpilast).

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Õppija, kes on sooritanud riikliku keeleeksami A2 tasemele või valdab eesti keelt A2 tasemel. Sihtgruppi kuuluvad nii iluteeninduskooli tulnud õppijad, kohalikud elanikud kui ka uusimmigrandid, kes on tulnud Eestisse õppima ja töötama. Keeleoskuse vastavust kontrollitakse enne kursuste algust koolitusfirmas testi ja suulise vestlusega.

Õppe eesmärk

 • Omandada keeleoskuse tase B1 – iseseisev keelekasutaja;
 • omandada erialane keeleoskus B1 tasemel;
 • õppe käigus valmistatakse õppijaid ette B1-taseme riikliku keeleeksami sooritamiseks.
 • Õpiväljundid

Kursuse lõpus õppija

 • jälgib lühikest otsesõnalist juttu tuttaval teemal ning mõistab olulisemat pikemast kirjakeelsest jutust, kui räägitakse selgelt ja tavapärasest aeglasemalt;
 • loeb lühemaid tekste erinevatel teemadel, mõistab ka pikemate tekstide peamist mõtet, kui teema on talle oluline või tuttav;
 • tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikus praktilistes olukordades; kasutab lihtsat sõnavara vesteldes tuttaval, huvitaval või olulisel teemal (pere, hobid, töö jne), kirjeldab kogemusi, sündmusi ja kavatsusi, samuti põhjendab oma seisukohti;
 • koostab tuttaval teemal lihtsat teksti, teateid või kirja, kirjeldab oma kogemusi ja elamusi lihtsa tekstina.
 • Õppe sisu

Temaatika

Endast ja teistest rääkimine. Enda ja teiste põhjalik tutvustamine:  rahvus, keeled, kodakondsus; haridus, elukutse, amet, huvid; pere päritolu, koosseis, sugulased; sõbrad, töökollektiiv; peretraditsioonid, pühad ja tähtpäevad. 

Igapäevaelu, kodu, kodukoht Pere elu kodus, tööl ja koolis. Kodu ost, müük, üürimine. Elukoht, ruumid, sisustus. Koduümbruse kirjeldamine. Elukoha otsimine. Linna ja maa elulaadi erinevused. Majapidamine ja kodutööd. Hooldustööd. Pere eelarve. Lemmikloomad. Päevaplaan ja igapäevategevused. Küllakutse ja külaskäik.

Haridus. Haridustee. Haridussüsteem, õppimisvõimalused. Täiendkoolitused. Haridusasutusi ja haridust puudutavast infost arusaamine. Keelteoskus.

Elukutse, amet ja töö. Elukutse valik. Erialad ja ametid. Tööpakkumiskuulutused, tööintervjuu, CV, motivatsioonikiri. Töövahendid ja tegevused tööl. Töötingimused.

Enesetunne ja tervis. Enesetunne ja kaebused. Õnnetusjuhtumid. Arsti vastuvõtule registreerimine. Haiglas ja polikliinikus. Apteegis. Kiirabi kutsumine. E-tervis.

Söök ja jook. Kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused. Laua reserveerimine, menüü mõistmine, tellimine. Toitumisharjumused. Kombed söögilauas ja kõneetikett. Toitlustuskohtade reklaamide mõistmine. Erivajadused.

Transport, reisimine ja vaatamisväärsused. Ühistransport, piletiostmine. Reisi planeerimine ja reisimarsruudi koostamine. Reisibürood. Tee küsimine ja juhatamine. Majutusasutused, viisad, toa broneerimine. Vaatamisväärsused. Reisikirjeldus ja reisimuljed.

Vaba aeg ja meelelahutus. Harrastused. Vaba aja sisustamise viisid, meelelahutused, lõõgastushetked. Vaba aega sisustava teenuse info ja lihtsate juhendite mõistmine. Puhkuse ja vaba aja planeerimine ja kirjeldamine.

Teenindus. Postiteenused, pangateenused, poed ja kaubanduskeskused, juuksur jne. Kõneetikett teenindusasutustes. Info asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja hindade kohta.

Sisseostud ja hinnad. Juhendite, Ostureklaamide põhisisu mõistmine. Pretensioon. Ostuvõimalused. Ostukohad. Ostukohtade lahtiolekuajad, hinnad, makseviisid.Soodustused. Ostureklaamide põhisisu mõistmine. Suhtlemine kaupluses. Toiduained ja tarbekaubad, kauba kirjeldamine.

Kultuur ja keeled, keelte õppimine. Eesti kultuur ja kultuurivaldkonnad, kultuurielu. Rahvastik, rahvus. Keeleoskused, keeled, keeleõpe. Keelepoliitika.

Inimeste suhted ühiskonnas. Sõbrad ja sõpruskond. Organisatsioonid. Meeldejäävatest sündmustest jutustamine.

Keskkond, kohad, loodus ja ilm. Kodukoha loodus ja vaatamisväärsused. Oluliste paikade geograafilised ja kultuurilised iseärasused. Eesti loodus, looduse ja keskkonnakaitse. Aastaajad ja ilmastikuolud. Inimeste tegevus ja meelelahutused erinevatel aastaaegadel. Ilmateade. Kaardid, skeemid, infovoldikud.  

Erialase eesti keele temaatika

Töökoha otsimine. Tööpakkumiskuulutused. CV kirjutamine. Vestlus tööintervjuul. Töös vajalike omaduste kirjeldamine. Põhilised tegevused tööl.

Juuksed ja soengud. Juuste kirjeldamine (struktuur, värv, lõikus, soeng).

Värvitoonid. Põhivärvid, soojad ja külmad värvid.

Kosmeetikavahendid. Kosmeetikavahendite koostis, tekstuur, omadused ja toime.

Juuste hooldamine. Juuksehooldusvahendid. Juuste tüübid ja eri tüüpi juuste eest hoolitsemine. Juustega seotud probleemide lahendamine.

Keelefunktsioonid

Faktide edastamine ja otsimine.

Hoiakute väljendamine ja väljauurimine.

Veenmine.

Sotsiaalne suhtlemine.

Grammatika

Nimisõna käänamine ainsuses ja mitmuses, ühildumine omadus-, arv- ja asesõnaga.

Antonüümid, sünonüümid, liitsõnad.

Põhi- ja järgarvsõnad, nende käänamine.

Asesõna. Põhivormid.

Tegusõna pööramine olevikus, liht- ja täisminevikus.

Tegusõna rektsioon.

Käskiv ja tingiv kõneviis.

Tegevusnimed.

Ühendtegusõnad.

Muutumatud sõnad.

Määrsõnade võrdlusastmed.

Küsisõnad.

Antonüümid ja sünonüümid.

10.Õppetegevused osaoskuste kaupa

Lugemine: tekstid, mis on seotud huvivaldkonnga, lühikesed ja lihtsamad artiklid, kirjad, tootekirjeldused, reisikirjeldused, kuulutused, teated, toote kasutusjuhendid, laulusõnad.

Kuulamine: raadiouudised ja salvestised tuttaval teemal, ilmateade, teleuudiste sporditulemused, avalikud teated, autentsed intervjuud, laulud, juhised, filmid.

Rääkimine: vestluse algatamine ja juhtimine, dialoogid eri suhtlussituatsioonides; olukordade, sündmuste, tunnete kirjeldamine; arvamuse avaldamine, juhiste andmine.

Kirjutamine: tekstid tuttaval teemal, kirjavahetus, sõnumid, kuulutused, avaldused, lühikonspektid, poolametlikud kirjad.

 1. Õppemeetodid

Kursusel arendatakse rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust  nii  traditsioonilisi kui ka aktiivõppemeetodid kasutades. Õppemeetodi valik sõltub õppeülesandest ja enamasti kasutatakse kombineeritud meetodit. Aktiivõppemeetoditest kasutatakse ajurünnakut, rühma- ja paaristööd, rolli- ja keeleõppemänge, arutlust, ülesandeid keelekeskkonnas. Traditsioonilistest meetoditest kasutatakse kuulamis-, lugemis-, kirjutamis-, rääkimis- ja tõlkeharjutusi, loengut, konspekteerimist, jutustamist.

 1. Iseseisev töö

Õppijad valmistavad ette suulisi ja kirjalikke koduülesandeid kogu kursuse vältel. Õppimiseks ja teadmiste kontrollimiseks kasutatakse interaktiivseid harjutusi ja keeleteste.

 1. Õppematerjalid

Põhiõpikud

 1. Simmul, I. Mangus. Tere taas! Kirjastus Kirjatark.

Mare Kitsnik. Eesti keele õpik vene õppekeelega koolile. Kirjastus Ilo. Tallinn 2017.

Mare Kitsnik. Juuksuri ja kosmeetiku erialane eesti keel. Kirjastus Argo.Tallinn 2009.

Õpingute lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% kontakttundides ja pidevalt sooritatud kodused ülesanded ning lõputesti sooritamine. Omandatud õpitulemusi hinnatakse kirjaliku testi ja suulise vestluse käigus 100 palli süsteemis. Lõputest on sooritatud kursuse lõpetamiseks, kui on saavutatud vähemalt 55% maksimaalsest tulemusest.

Kui õpiväljundid on saavutatud väljastatakse tunnistus. Tõend kursusel osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Eesti keele B1 kursust läbi viiv õpetaja omab õpetaja kvalifikatsiooni ja eesti keele õpetamise kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg:26.04.2018

 

Õpetaja: Moonika Sooalu